Dodanie Kodi do autostartu systemu w Raspberry Pi OS

Poniższy sposób opisuje w jaki sposób możemy dodać kodi do autostartu systemu.
Kodi zostanie uruchomione od razu po zrestartowaniu naszej Malinki.
Całość wykonamy wykonując dosłownie kilka kliknięć.

Uruchamiamy nasz terminal i wydajemy polecenie:

sudo tee -a /lib/systemd/system/kodi.service <<_EOF_ [Unit] Description = Kodi Media Center After = remote-fs.target network-online.target Wants = network-online.target [Service] User = pi Group = pi Type = simple ExecStart = /usr/bin/kodi-standalone Restart = on-abort RestartSec = 5 [Install] WantedBy = multi-user.target _EOF_

Następnie uaktywniamy usługę poleceniem:

sudo systemctl enable kodi.service

To wszystko 😉 Całość możemy przetestować restartując naszą malinkę.

Dodaj komentarz