Instalacja Docker w Ubuntu 20.04

Docker to wirtualizacja na poziomie systemu operacyjnego przeznaczona głównie dla programistów i administratorów. Docker ułatwia tworzenie i wdrażanie aplikacji w odizolowanym środowisku.
Poniższy poradnik opisuje sposób jego instalacji.

Najpierw zaktualizuj repozytoria i zainstaluj niezbędne pakiety.

Uruchamiamy terminal i wydajemy polecenie:

sudo apt update

sudo apt install software-properties-common ca-certificates curl gnupg-agent apt-transport-https

Dodajemy klucz repozytorium:

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

Teraz dodajemy repozytorium:

sudo add-apt-repository \ "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \ $(lsb_release -cs) \ stable"

Aktualizujemy pakiety i instalujemy dockera:

sudo apt update

sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

Nadajemy uprawnienia:

sudo usermod -aG docker user

Uruchamiamy testowy kontener:

docker container run hello-world

Dodaj komentarz