Instalacja Elasticsearch 6.x na serwerze vps z DA

Jakiś czas temu opisywałem instalację Elasticsearch w wersj 2.x dziś poradnik jak zainstalować go w wersji 6.x
Zaczynajmy!

Na początek standardowo instalacja javy:

yum install java-1.8.0-openjdk-devel

Wersję javy można sprawdzić poleceniem:

java -version

Otrzymamy wynik jak poniżej:

openjdk version "1.8.0_201"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_201-b09)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.201-b09, mixed mode)

Pobieramy klucz Elastica

sudo rpm --import https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch

Tworzymy repozytorium:

nano /etc/yum.repos.d/elasticsearch.repo

O zawartości:

[elasticsearch-6.x]
name=Elasticsearch repository for 6.x packages
baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/6.x/yum
gpgcheck=1
gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
enabled=1
autorefresh=1
type=rpm-md

Dokonujemy instalacji :

yum install elasticsearch

Uruchamiamy usługi:

sudo systemctl enable elasticsearch.service
sudo systemctl start elasticsearch.service

Całość praktycznie działa pozostało nam dokonać drobnej edycji w konfiguracji samego elasticsearch abyśmy wypuścili go na świat.

Dokonujemy edycji pliku /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml

nano /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml

i zmieniamy:

# ------------------------------------ Node ------------------------------------
#
# Use a descriptive name for the node:
#
node.name: node-1
#
# Add custom attributes to the node:
#
#node.rack: r1
#
# ----------------------------------- Paths ------------------------------------

node.name: node-1 powinno być od komentowane.

następnie

# ---------------------------------- Network -----------------------------------
#
# Set the bind address to a specific IP (IPv4 or IPv6):
#
network.host: IPSERWERA
#
# Set a custom port for HTTP:
#
http.port: 9200
#
# For more information, see the documentation at:
# <http://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/modules-network.html>

Następnie od komentujemy 2 opcje:

network.host: IPSERWERA i podajemy ip swojego serwera vps oraz

http.port: 9200 – jest to port pod którym widzimy elasticsearch w internecie

po dokonaniu tych zmian zapisujemy i możemy uruchomić skrypt.

service elasticsearch start

Jeśli wszystko przebiegło poprawnie pod adresem IPSERWERA:9200 powinniśmy zobaczyć coś takiego:

{ "name" : "node-1", "cluster_name" : "elasticsearch", "cluster_uuid" : "v84rLjnsR5WpbiYapg7-Dg", "version" : { "number" : "6.8.1", "build_flavor" : "default", "build_type" : "rpm", "build_hash" : "1fad4e1", "build_date" : "2019-06-18T13:16:52.517138Z", "build_snapshot" : false, "lucene_version" : "7.7.0", "minimum_wire_compatibility_version" : "5.6.0", "minimum_index_compatibility_version" : "5.0.0" }, "tagline" : "You Know, for Search"
}

Całość działa w pełni poprawnie 🙂

Jeśli srona się nie wyświetla należy dodać port 9200 do allow firewalla.

Dodaj komentarz