Instalacja GitLab w AlmaLinux 8

Poniższy poradnik opisuje sposób instalacji GitLab w systemie AlmaLinux 8. Całość wykonamy z wiersza poleceń w kilku prostych krokach.

uruchamiamy terminal jako root i pobieramy repozytorium:

curl https://packages.gitlab.com/install/repositories/gitlab/gitlab-ce/script.rpm.sh | bash

Sprawdzamy czy repozytorium jest widoczne w systemie:

dnf repolist

Dokonujemy instalacji GitLAB

dnf install gitlab-ce -y

dokonujemy wstępnej konfiguracji, edytujemy plik:

nano /etc/gitlab/gitlab.rb

i zmieniamy :

external_url 'http://gitlab.example.com'

na:

external_url 'http://gitlab.naszadomena.pl'

naszadomena.pl zastępujemy swoją domeną!

Dokonujemy poleceniem przeładowania zmian:

gitlab-ctl reconfigure

Dodajemy httpd do firewalla:

firewall-cmd --permanent --add-service=http

przeładowujemy:

systemctl reload firewalld

Aby wyświetlić hasło root wydajemy polecenie:

cat /etc/gitlab/initial_root_password

Otrzymamy wynik:

# WARNING: This value is valid only in the following conditions # 1. If provided manually (either via `GITLAB_ROOT_PASSWORD` environment variable or via `gitlab_rails['initial_root_password']` setting in `gitlab.rb`, it was provided before database was seeded for the first time (usually, the first reconfigure run). # 2. Password hasn't been changed manually, either via UI or via command line. # # If the password shown here doesn't work, you must reset the admin password following https://docs.gitlab.com/ee/security/reset_user_password.html#reset-your-root-password. Password: XIlQ4/J7oQ49ZdNuGZto3f5vEJGHZJSTRSIuYL9z0/k= # NOTE: This file will be automatically deleted in the first reconfigure run after 24 hours.

nasze hasło to: XIlQ4/J7oQ49ZdNuGZto3f5vEJGHZJSTRSIuYL9z0/k=

jeśli przekierowaliśmy naszą domenę gitlab.naszadomena.pl na IP serwera po przejściu pod ten adres powinna nam się wyświetlić strona logowania:

logujemy się tam jako logi root i nasze wygenerowane hasło:XIlQ4/J7oQ49ZdNuGZto3f5vEJGHZJSTRSIuYL9z0/k=

Poniżej klika przydatnych poleceń

Aby stworzyć backup wydajemy w konsoli polecenie:

gitlab-rake gitlab:backup:create

Aby dokonać zmiany hasła root wydajemy polecenie:

gitlab-rake "gitlab:password:reset"

Dodaj komentarz