Instalacja i zabezpieczenie MongoDB w Debian 11

Poniższy poradnik opisuje sposób instalacji MongoDB w Debian 11.
Całość wykonamy wykonując kilkanaście wpisów w konsoli.

Na początek pobieramy niezbędne pakiety, dodajemy klucz pgp i pobieramy repozytoria mongoDB

apt-get install curl apt-transport-https software-properties-common gnupg2 -y

wget -qO - https://www.mongodb.org/static/pgp/server-4.4.asc | apt-key add -

echo "deb http://repo.mongodb.org/apt/debian buster/mongodb-org/4.4 main" | tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org.list

Dokonujemy aktualizacji listy pakietów oraz instalujemy mongoDB

apt-get update -y

apt-get install mongodb-org -y

Uruchamiamy go w systemie:

systemctl start mongod systemctl enable mongod

Wersję Mongodb możemy sprawdzić wydając polecenie:

mongod --version

Poniżej wynik:

db version v4.4.9 Build Info: { "version": "4.4.9", "gitVersion": "b4048e19814bfebac717cf5a880076aa69aba481", "openSSLVersion": "OpenSSL 1.1.1k 25 Mar 2021", "modules": [], "allocator": "tcmalloc", "environment": { "distmod": "debian10", "distarch": "x86_64", "target_arch": "x86_64" } }

Teraz dokonamy włączenia autoryzacji w mongoDB

Wykonujemy polecenie:

mongo

I łączymy się:

> use admin

Tworzymy bazę:

> db.createUser( { user: "madmin", pwd: "password", roles: [ { role: "userAdminAnyDatabase", db: "admin" } ] } )

Poniżej wynik:

Successfully added user: { "user" : "madmin", "roles" : [ { "role" : "userAdminAnyDatabase", "db" : "admin" } ] }

Wychodzimy używając skrótu klawiszy CRTL + D

Edytujemy plik konfiguracyjny:

nano /etc/mongod.conf

I zmieniamy:

security: authorization: enabled

Ostatni krok to przeładowanie usługi:

systemctl restart mongod

Dodaj komentarz