Instalacja Memcached w systemie Alma Linux 8

Poniższy poradnik opisuje sposób instalacji Memcached w systemie Alma Linux 8.
Całość wykonamy w kilka minut wykonując kilka prostych kroków w konsoli.

Uruchamiamy terminal i dokonujemy instalacji pakietu memcached

dnf install memcached libmemcached -y

Oraz pakiety dodatku do PHP

dnf install php-pecl-memcache php-pecl-memcached -y

Uruchamiamy go w systemie:

systemctl enable memcached --now

Sprawdzamy status usługi:

systemctl status memcached

Teraz dokonamy konfiguracji.

Edytujemy plik:

nano /etc/sysconfig/memcached

I konfigurujemy następująco:

PORT="11211" USER="memcached" MAXCONN="1024" CACHESIZE="64" OPTIONS="-l 127.0.0.1,::1"

Dokonujemy restartu usługi:

systemctl restart memcached

Aby dodać porty do firewalla wykonujemy następujące komendy:

firewall-cmd --add-port=11211/tcp --zone=public --permanent

firewall-cmd --add-port=80/tcp --zone=public --permanent

I przeładowujemy:

firewall-cmd --reload

Dodaj komentarz