Instalacja Memcached w systemie CentOS 8

Poniższy poradnik opisuje sposób instalacji Memcached w systemie CentOS 8.
Całość wykonamy w kilka minut wykonując kilka prostych kroków w konsoli.

Uruchamiamy terminal i dokonujemy instalacji pakietu memcached

dnf install memcached libmemcached -y

Uruchamiamy go w systemie:

systemctl enable memcached --now

Sprawdzamy status usługi:

systemctl status memcached

Teraz dokonamy konfiguracji.

Edytujemy plik:

nano /etc/sysconfig/memcached

Znajdujemy linijkę:

OPTIONS="-l 127.0.0.1,::1"

I zmieniamy ją na :

OPTIONS="-l application-server-ip,::1"

Dokonujemy restartu usługi:

systemctl restart memcached

Jeśli używamy firewalla dodajemy porty do wyjątków i go przeładowujemy.

firewall-cmd --zone=public --add-port=11211/udp --permanent firewall-cmd --zone=public --add-port=11211/tcp --permanent firewall-cmd --zone=public --add-source=application-server-ip/32 --permanent firewall-cmd --reload

Jeśli chcemy dodać rozszerzenia do php wykonujemy następujące polecenia:

dnf install php-pecl-memcached php-pecl-memcache -y

do Pythona:

pip install pymemcache pip install python-memcached

Dodaj komentarz