Instalacja monitoringu Zabbix oraz konfiguracja. Centos7

W tym wpisie zainstalujemy oraz skonfigurujemy serwer zabbix-a 4.0 LTS oraz dodamy mu jednego agenta. Konfiguracja zabbix to jedna z podstawowych rzeczy które dobry admin powinien umieć.

Zabbix to rozwiązanie (nie bójmy się tego powiedzieć) klasy enterprise obsługi problemów z monitoringiem. Służy do zbierania, analizowania i wizualizacji danych. Oprogramowanie potrafi również wykryć wszelkie anomalie w naszej infrastrukturze i powiadomić o tym odpowiednio użytkownika.

Instalacja serwera zabbix
Instalujemy repozytoria epel, webtatic i zabbix:

yum -y install epel-release rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm rpm -i https://repo.zabbix.com/zabbix/4.0/rhel/7/x86_64/zabbix-release-4.0-1.el7.noarch.rpm

Instalujemy php w wersji 7.2

yum -y install mod_php72w php72w-cli php72w-common php72w-devel php72w-pear php72w-gd php72w-mbstring php72w-mysql php72w-xml php72w-bcmath

Instalujemy serwer httpd:

yum install httpd

Czyścimy reguły iptables

iptables -F

Edytujemy plik php.ini i zmieniamy konfigurację następująco:

nano /etc/php.ini

max_execution_time = 600 max_input_time = 600 memory_limit = 256M post_max_size = 32M upload_max_filesize = 16M date.timezone = Europe/Warsaw

Instaujemy mariadb oraz konfigurujemy hasło root-a:

yum -y install mariadb-server mariadb service mariadb start mysql_secure_installation

[root@zabbix /]# mysql_secure_installation NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY! In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current password for the root user. If you've just installed MariaDB, and you haven't set the root password yet, the password will be blank, so you should just press enter here. Enter current password for root (enter for none): OK, successfully used password, moving on... Setting the root password ensures that nobody can log into the MariaDB root user without the proper authorisation. Set root password? [Y/n] y New password: Re-enter new password: Password updated successfully! Reloading privilege tables.. ... Success! By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone to log into MariaDB without having to have a user account created for them. This is intended only for testing, and to make the installation go a bit smoother. You should remove them before moving into a production environment. Remove anonymous users? [Y/n] y ... Success! Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This ensures that someone cannot guess at the root password from the network. Disallow root login remotely? [Y/n] y ... Success! By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can access. This is also intended only for testing, and should be removed before moving into a production environment. Remove test database and access to it? [Y/n] y - Dropping test database... ... Success! - Removing privileges on test database... ... Success! Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far will take effect immediately. Reload privilege tables now? [Y/n] y ... Success! Cleaning up... All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB installation should now be secure. Thanks for using MariaDB!

Tworzymy bazę zabbix oraz użytkownika zabbix ( alternatywnie dodajemy dostęp do serwera mysql z zewnątrz; haslo zmieniamy na własne , trudne słownikowe hasło):

m# mysql -u root -p Enter password: Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g. Your MariaDB connection id is 14 Server version: 5.5.56-MariaDB MariaDB Server Copyright (c) 2000, 2017, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others. Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement. MariaDB [(none)]> create database zabbix; Query OK, 1 row affected (0.00 sec) MariaDB [(none)]> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@'localhost' identified by 'mojetajnehaslo'; Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) MariaDB [(none)]> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@'%' identified by 'mojetajnehaslo'; Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) MariaDB [(none)]> flush privileges; Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) MariaDB [(none)]> MariaDB [(none)]> quit Bye

Instalujemy serwer zabbix oraz jego agenta:

yum -y install zabbix-get zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql zabbix-agent

Importujemy bazę danych zabbixa:

cd /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-4.0.0/ gunzip < create.sql.gz |mysql -u root -p zabbix Enter password:

Konfigurujemy serwer zabbix podając dane do naszej utworzonej bazy:
Edytujemy plik /etc/zabbix/zabbix_server.conf

nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf

I podajemy następujące dane:

DBHost=localhost DBName=zabbix DBUser=zabbix DBPassword=haslo

Uruchamiamy serwer zabbix, dodajemy do autostartu i sprawdzamy czy działa:

systemctl start zabbix-server systemctl enable zabbix-server systemctl status zabbix-server

● zabbix-server.service - Zabbix Server Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/zabbix-server.service; disabled; vendor preset: disabled) Active: active (running) since Fri 2018-10-05 09:47:06 UTC; 14s ago Process: 1789 ExecStart=/usr/sbin/zabbix_server -c $CONFFILE (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 1791 (zabbix_server) CGroup: /system.slice/zabbix-server.service └─1791 /usr/sbin/zabbix_server -c /etc/zabbix/zabbix_server.conf Oct 05 09:47:06 zabbix systemd[1]: Starting Zabbix Server... Oct 05 09:47:06 zabbix systemd[1]: zabbix-server.service: Supervising proce...s. Oct 05 09:47:06 zabbix systemd[1]: Started Zabbix Server. Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full

Uruchamiamy również agenta w podobny sposób.

systemctl start zabbix-agent systemctl enable zabbix-agent systemctl status zabbix-agent

zabbix-agent.service - Zabbix Agent Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/zabbix-agent.service; enabled; vendor preset: disabled) Active: active (running) since Fri 2018-10-05 09:48:43 UTC; 30s ago Main PID: 1821 (zabbix_agentd) CGroup: /system.slice/zabbix-agent.service ├─1821 /usr/sbin/zabbix_agentd -c /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf ├─1822 /usr/sbin/zabbix_agentd: collector [idle 1 sec] ├─1823 /usr/sbin/zabbix_agentd: listener #1 [waiting for connectio... ├─1824 /usr/sbin/zabbix_agentd: listener #2 [waiting for connectio... ├─1825 /usr/sbin/zabbix_agentd: listener #3 [waiting for connectio... └─1826 /usr/sbin/zabbix_agentd: active checks #1 [idle 1 sec] Oct 05 09:48:43 zabbix systemd[1]: Starting Zabbix Agent... Oct 05 09:48:43 zabbix systemd[1]: PID file /run/zabbix/zabbix_agentd.pid n...t. Oct 05 09:48:43 zabbix systemd[1]: Started Zabbix Agent. Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.

Dokonujemy restartu serwera httpd poleceniem:

service httpd restart

Przechodzimy do przeglądarki i wpisujemy adres:

http://IP_SERWERA/zabbix/

Jeśli zamiast okna instalatora mamy błąd 500 , a w error logu błąd “Cannot start session” trzeba nadać uprawnienia do katalogu sesji:

chmod 777 /var/lib/php/session

Uruchomi nam się okno instalatora.

Przechodzimy dalej, gdzie powinny być spełnione wszystkie wymagania.
W kolejnym kroku wpisujemy dane do naszej bazy danych.
Konfigurujemy dane i nazwę serwera zabbix

Otrzymujemy potwierdzenie:

Congratulations! You have successfully installed Zabbix frontend.
Configuration file “/etc/zabbix/web/zabbix.conf.php” created.

Zostajemy przekierowani do panelu zabbix – domyślny login to admin a hasło to zabbix

Po zalogowaniu możemy zmienić język na polski by było nam wygodniej w nim operować – w tym celu po prawej strony u góry wybieramy ikonę człowieka i następnie zmieniamy język.

Gotowe – od teraz monitorujemy nasz serwer!
Do testów możemy zainstalować sobie np stress i wykonać sztuczne obciążenie:

yum install stress -y # stress --cpu 3 --timeout 70 stress: info: [3497] dispatching hogs: 3 cpu, 0 io, 0 vm, 0 hdd stress: info: [3497] successful run completed in 70s

Aby sprawdzić czy serwer poprawnie monitoruje obciążenie przechodzimy do Monitorowanie–> Wykresy , i z Wykres wybieramy “CPU Utilization”:

Dodaj komentarz