Instalacja Netdata Monitoring w czasie rzeczywistym na Debianie

Poniżej bardzo prosty sposób na uruchomienie monitoringu Netdata na swoim serwerze z systemem Debian. Całość wykonamy w kilku bardzo prostych krokach.

Zacznijmy od tego czym jest Netdata

Netdata to bezpłatne narzędzie do monitorowania wydajności systemu w czasie rzeczywistym z pięknym interfejsem Graficznym. Możemy monitorować procesor, użycie pamięci RAM, operacje na dysku, ruch sieciowy, Postfix i wiele innych. Szybko i skutecznie gromadzi dane o wydajności w czasie rzeczywistym.

Przejdźmy do instalacji.

Dokonujemy aktualizacji repozytoriów i systemu:

sudo apt-get update -y
sudo apt-get upgrade -y

Następne niezbędne pakiety:

sudo apt-get install zlib1g-dev uuid-dev libmnl-dev pkg-config curl gcc make autoconf autoconf-archive autogen automake python python-yaml python-mysqldb nodejs lm-sensors python-psycopg2 netcat git -y

Kolejny krok to pobranie plików skryptu:

git clone https://github.com/firehol/netdata.git --depth=1 ~/netdata

Przechodzimy do pobranego katalogu:

cd netdata

Uruchamiamy instalator:

sudo ./netdata-installer.sh

Powinniśmy zobaczyć ekran jak poniżej na nim klikamy przycisk enter.

|.-. .-. .-. .-. . netdata | '-' '-' '-' '-' real-time performance monitoring, done right! +----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---> You are about to build and install netdata to your system. It will be installed at these locations: - the daemon at /usr/sbin/netdata - config files in /etc/netdata - web files in /usr/share/netdata - plugins in /usr/libexec/netdata - cache files in /var/cache/netdata - db files in /var/lib/netdata - log files in /var/log/netdata - pid file at /var/run/netdata.pid - logrotate file at /etc/logrotate.d/netdata This installer allows you to change the installation path. Press Control-C and run the same command with --help for help. Press ENTER to build and install netdata to your system >

Po poprawnej instalacji powinniśmy zobaczyć następujący ekran:

--- We are done! --- ^ |.-. .-. .-. .-. .-. . netdata .-. .- | '-' '-' '-' '-' '-' is installed and running now! -' '-' +----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---> enjoy real-time performance and health monitoring...

Dokonujemy przeładowania usługi oraz jej uruchomienia:

sudo systemctl start netdata

Status usługi możemy zweryfikować poleceniem:

sudo systemctl status netdata

netdata.service - Real time performance monitoring Loaded: loaded (/etc/systemd/system/netdata.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Sat 2018-02-10 11:19:29 EST; 18min ago Process: 575 ExecStartPre=/bin/chown -R netdata:netdata /var/cache/netdata (code=exited, status=0/SUCCESS) Process: 574 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/cache/netdata (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 580 (netdata) Tasks: 17 (limit: 4915) CGroup: /system.slice/netdata.service ??580 /usr/sbin/netdata -P /run/netdata/netdata.pid -D ??600 bash /usr/libexec/netdata/plugins.d/tc-qos-helper.sh 1 ??612 /usr/libexec/netdata/plugins.d/apps.plugin 1 ??613 /usr/bin/python /usr/libexec/netdata/plugins.d/python.d.plugin 1 Feb 10 11:19:27 Netdataserver systemd[1]: Starting Real time performance monitoring...
Feb 10 11:19:29 Netdataserver systemd[1]: Started Real time performance monitoring.

Konfigurujemy firewall i dodajemy wyjątek:

sudo apt-get install ufw -y

Uruchamiamy zaporę:

sudo ufw enable

Dodajemy wyjątek dla portu skryptu Netdata:

sudo ufw allow 19999/tcp

pozaładowujemy usługę.

sudo ufw reload

Dostęp do interfejsu webowego dostępny jest na porcie 19999:

Czyli :
http://nasz_adres_ip:19999

Dodaj komentarz