Instalacja Nginx w Ubuntu 20.04 LTS

Poniższy poradnik opisuje jak zainstalować webserwer Nginx w systemie Ubuntu 20.04 LTS
Całość wykonamy przez konsolę w kilka minut.

Uruchamiamy terminal i dokonujemy aktualizacji i instalacji serwera nginx

sudo apt update

sudo apt install nginx

Dodajemy webserwer do firewalla:

sudo ufw allow 'Nginx HTTP'

Status usługi Nginx możemy zweryfikować wydając polecenie:

systemctl status nginx

Poniżej przykładowy wynik:

Output ● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Fri 2020-04-20 16:08:19 UTC; 3 days ago Docs: man:nginx(8) Main PID: 2369 (nginx) Tasks: 2 (limit: 1153) Memory: 3.5M CGroup: /system.slice/nginx.service ├─2369 nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; └─2380 nginx: worker process

Teraz zaczniemy tworzyć strukturę plików dla vhosta:

Tworzymy strukturę katalogów:

sudo mkdir -p /var/www/nasza_domena/html

Nadajemy uprawnienia:

sudo chown -R $USER:$USER /var/www/nasza_domena/html

Ustawiamy chmod

sudo chmod -R 755 /var/www/nasza_domena

Tworzymy przykładowy index.html naszej witryny w celu sprawdzenia poprawności naszej konfiguracji:

nano /var/www/nasza_domena/html/index.html

Zawartość:

<html> <head> <title>Witaj na domena.pl!</title> </head> <body> <h1>Sukces! Wszystko działa poprawnie!</h1> </body> </html>

Zapisujemy plik.

Tworzymy nowy vhost:

sudo nano /etc/nginx/sites-available/nasza_domena

I zawartość:

server { listen 80; listen [::]:80; root /var/www/nasza_domena/html; index index.html index.htm index.nginx-debian.html; server_name nasza_domena www.nasza_domena; location / { try_files $uri $uri/ =404; } }

Robimy dowiązanie symboliczne:

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/nasza_domena /etc/nginx/sites-enabled/

Edytujemy plik konfiguracyjny nginx

sudo nano /etc/nginx/nginx.conf

I odkomentowujemy linijkę:

server_names_hash_bucket_size

Całość powinna wyglądać następująco:

... http { ... server_names_hash_bucket_size 64; ... } ...

restartujemy serwer nginx nasz vhost powinien już działać poprawnie.

sudo systemctl restart nginx

Dodaj komentarz