Instalacja PHP 8 Debian 11

Poniższy poradnik opisuje sposób instalacji PHP 8 W systemie Debian 11

Całość wykonamy w kilka minut za pomocą kilku komend.

Uruchamiamy terminal i dokonujemy aktualizacji systemu:

apt-get update -y

Instalujemy niezbędne pakiety poleceniem:

apt-get install ca-certificates apt-transport-https software-properties-common -y

Kolejny krok to dodanie repozytorium i pobranie klucza GPG

echo "deb https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main" | tee /etc/apt/sources.list.d/sury-php.list

wget -qO - https://packages.sury.org/php/apt.gpg | apt-key add -

Dokonujemy aktualizacji pakietów:

apt-get update -y

Instalujemy php 8

apt-get install php8.0

Komenda php -v powinna pokazać już nam zainstalowane php 8

PHP 8.0.10 (cli) (built: Aug 26 2021 16:06:19) ( NTS ) Copyright (c) The PHP Group Zend Engine v4.0.10, Copyright (c) Zend Technologies with Zend OPcache v8.0.10, Copyright (c), by Zend Technologies

Instalujemy niezbędne pakiety do php 8

apt-get install php php-common php-xml php-gd php-mbstring php-tokenizer php-json php-bcmath php-zip -y

Edytujemy plik php.ini

nano /etc/php/8.0/apache2/php.ini

I dokonujemy następujących zmian:

upload_max_filesize = 32M post_max_size = 48M memory_limit = 256M max_execution_time = 600 max_input_vars = 3000 max_input_time = 1000

Jeśli chcemy dokonać aktualizacji php z 7.4 na 8.0 wykonujemy następujące kroki:

Wyłączenie php 7.4

a2dismod php7.4

Uruchomienie php 8.0

a2enmod php8.0

Przeładowujemy serwer apache:

systemctl restart apache2

Dodaj komentarz