Instalacja Ruby on Rails w systemie Debian 11

Poradnik opisuje sposób instalacji Ruby on Rails w systemie Debian 11.
Całość wykonamy przez konsolę w kilku krokach.

Na początek instalujemy niezbędne pakiety:

apt-get install gnupg2 curl wget -y

Dodajemy klucz do systemu:

gpg2 --keyserver hkp://pool.sks-keyservers.net --recv-keys 409B6B1796C275462A1703113804BB82D39DC0E3 7D2BAF1CF37B13E2069D6956105BD0E739499BDB curl -sSL https://rvm.io/pkuczynski.asc | gpg2 --import -

Pobieramy skrypt RVM

curl -sSL https://get.rvm.io | bash -s stable --ruby

Linkujemy w systemie:

source /usr/local/rvm/scripts/rvm

Wersję RVM możemy sprawdzić wydając polecenie:

rvm version

Poniżej wynik:

rvm 1.29.12 (latest) by Michal Papis, Piotr Kuczynski, Wayne E. Seguin [https://rvm.io]

Aktualizujemy rvm do najnowszej wersji wydając polecenie:

rvm get stable --autolibs=enable

Nadajemy uprawnienia

usermod -a -G rvm root

Instalujemy Ruby:

rvm install ruby-3.0.2

Ustawiamy domyślną wersję:

rvm --default use ruby-3.0.2

Instalacja Nodejs oraz Yarn

Instalujemy niezbędne pakiety:

apt-get install gcc g++ make -y

Pobieramy skrypt:

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | bash -

Dodajemy repo Yarn do systemu:

curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | apt-key add - echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list

Dokonujemy instalacji nodejs i yarn:

apt-get update

apt-get install nodejs yarn -y

Aktualizujemy pakiety Gem:

gem update --system

Ostatni krok to instalacja rails którą wykonamy poleceniem:

gem install rails -v 6.1.4

Dodaj komentarz