Instalacja Ruby on Rails w systemie Ubuntu 22.04

Poradnik opisuje sposób instalacji Ruby on Rails w systemie Ubuntu 22.04.
Całość wykonamy przez konsolę w kilku krokach.

Dodajemy klucz repozytorium do systemu:

gpg --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-keys 409B6B1796C275462A1703113804BB82D39DC0E3 \ 7D2BAF1CF37B13E2069D6956105BD0E739499BDB

Pobieramy instalator RPM

curl -sSL https://get.rvm.io | bash -s stable --ruby

Polecenie automatycznie zainstaluje wymagane pakiety i zainstaluje wersję Ruby 2.7.

Po zakończeniu całej instalacji załaduj RVM do systemu za pomocą następującego polecenia.

source /usr/local/rvm/scripts/rvm

Następnie zaktualizuj RVM do najnowszej stabilnej wersji i dodaj użytkownika root do grupy rvm.

rvm get stable --autolibs=enable

usermod -a -G rvm root

Następnie sprawdź wersję rvm za pomocą poniższego polecenia.

rvm version

Przechodzimy do instalacji Ruby on Rails.

rvm install ruby-2.7.1

Gdy cała instalacja zostanie zakończona, ustaw Ruby 2.7.1 jako domyślną wersję.

rvm --default use ruby-2.7.1

Teraz sprawdź wersję Ruby za pomocą poniższego polecenia.

ruby --version

Instalacja niezbędnych pakietów Nodejs oraz Yarn

sudo apt install gcc g++ make

Teraz dodaj repozytorium Nodejs Nodesource.

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -

Następnie dodaj klucz GPG i repozytorium menedżera pakietów Yarn.

curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -

echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list

Następnie zaktualizuj wszystkie dostępne pakiety w swoim systemie i zainstaluj Nodejs i Yarn, używając poniższego polecenia apt.

sudo apt update

sudo apt install yarn nodejs

Po zakończeniu całej instalacji sprawdź wersję Nodejs za pomocą następującego polecenia.

node --version

Aktualizujemy pakiety GEM:

gem update --system Otrzymasz pomyślną wiadomość, jak poniżej. Następnie utwórz nową konfigurację dla RubyGem '~/.gemrc' i wyłącz instalację dokumentacji pakietu za pomocą poniższego polecenia. <pre>echo "gem: --no-document" >> ~/.gemrc

Dokonujemy instalacji rails

gem install rails

W tym samouczku użyjemy PostgreSQL jako bazy danych dla naszego projektu Rails. W tym kroku zainstalujemy serwer bazy danych PostgreSQL dostarczony przez oficjalne repozytorium ubuntu.

Zainstaluj serwer bazy danych PostgreSQL na Ubuntu 20.04, używając poniższego polecenia apt.

sudo apt install postgresql postgresql-contrib libpq-dev -y

Uruchamiamy w systemie:

systemctl start postgresql

systemctl enable postgresql

Następnie zaloguj się do powłoki PostgreSQL i utwórz nową rolę „uzytkownik_dev” z hasłem „haslo” oraz uprawnieniami „createdb” i „login”.

sudo -i -u postgres psql

create role uzytkownik_dev with createdb login password 'haslo';

Teraz zobacz wszystkich dostępnych użytkowników w PostgreSQL, używając następującego zapytania.

\du

Domyślnie Ruby on Rails używał SQLite jako domyślnej bazy danych. W tym przewodniku rozpoczniemy nowy projekt Railsowy, korzystając z bazy danych PostgreSQL.

Utwórz nowy projekt ‘aplikacja’ z domyślną bazą danych PostgreSQL, używając następującego polecenia ‘rails’.

rails new aplikacja -d postgresql

Teraz otrzymasz katalog projektu ‘aplikacja’, przejdź do katalogu projektu i edytuj konfigurację bazy danych ‘config/database.yml’ za pomocą edytora nano.

cd aplikacja/

nano config/database.yml

W sekcji deweloperskiej dodaj konfigurację bazy danych jak poniżej.

host: localhost port: 5432 username: uzytkownik_dev password: haslo

Zapisz i zamknij.

Następnie uruchom poniższe polecenie rails, aby wygenerować i przeprowadzić migrację bazy danych dla naszego projektu Rails, i upewnij się, że nie ma błędu.

rails db:setup

rails db:migrate

Po zakończeniu instalacji uruchom domyślny serwer WWW puma rails, korzystając z poniższego polecenia.

rails s -b 0.0.0.0 -p 8080

„aplikacja” będzie działał na Twoim publicznym adresie IP z portem „8080”.

Teraz otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres IP serwera z portem „8080” w pasku adresu.
Zobaczysz pierwszy projekt Ruby on Rails.

W tym kroku stworzymy nową prostą aplikację CRUD przy użyciu Ruby on Rails i bazy danych PostgreSQL.

Wygeneruj prostą aplikację CRUD za pomocą polecenia ruby scaffold, jak poniżej.

rails g scaffold Post title:string body:text

Następnie przeprowadź migrację bazy danych za pomocą następującego polecenia.

rake db:migrate

Upewnij się, że nie ma błędu, a następnie ponownie uruchom serwer puma.

rails s -b 0.0.0.0 -p 8080

Wróć do przeglądarki internetowej i wpisz adres IP serwera z portem „8080”, a następnie ścieżką „/posts”.

http://10.5.5.32:8080/posts

Utwórz nowy post i wpisz tytuł i treść.

W rezultacie prosta aplikacja CRUD z bazą danych PostgreSQL została stworzona przy użyciu Rails.

Ostatecznie instalacja i konfiguracja Ruby on Rails z bazą danych PostgreSQL na Ubuntu 20.04 została pomyślnie zakończona.

Dodaj komentarz