Instalacja serwera Minecraft na Ubuntu 20.04

Poniższy poradnik opisuje w jaki sposób dokonamy instalacji serwera Minecraft na Ubuntu 20.04.
Całość wykonamy za pomocą kilku kroków.

Logujemy się do konsoli jako root i dokonujemy aktualizacji repozytoriów i systemu:

apt-get update -y
apt-get upgrade -y

Kolejny krok to instalacja git

apt-get install git build-essential -y

Czas na instalację javy wykonamy to poleceniem:

apt-get install openjdk-11-jre-headless -y

Wersje javy możemy zweryfikować wydając polecenie:

java -version

Poniżej wynik:

openjdk version "11.0.7" 2020-04-14
OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.7+10-post-Ubuntu-3ubuntu1)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.7+10-post-Ubuntu-3ubuntu1, mixed mode, sharing)

Przechodzimy do instalacji serwera Minecraft

Na początek dodajemy użytkownika do systemu:

useradd -r -m -U -d /opt/minecraft -s /bin/bash minecraft

Przelogowujemy się na tego użytkownika:

su - minecraft

Tworzymy katalogi:

mkdir ~/backups ~/tools ~/server

Kolejny krok to instalacja mcron. Pobieramy go wydając polecenie:

git clone https://github.com/Tiiffi/mcrcon.git ~/tools/mcrcon

Następnie:

cd ~/tools/mcrcon
gcc -std=gnu11 -pedantic -Wall -Wextra -O2 -s -o mcrcon mcrcon.c

Pobieramy serwer minecraft

wget https://launcher.mojang.com/v1/objects/a0d03225615ba897619220e256a266cb33a44b6b/server.jar -P ~/server

Możemy go uruchomić:

cd ~/server
java -Xmx1024M -Xms1024M -jar server.jar nogui

Najprawdopodobniej zobaczymy błądo braku zgody licencyjnej jak w logu poniżej:

[07:46:12] [main/ERROR]: Failed to load properties from file: server.properties
[07:46:12] [main/WARN]: Failed to load eula.txt
[07:46:12] [main/INFO]: You need to agree to the EULA in order to run the server. Go to eula.txt for more info.

Edytujemy plik

nano ~/server/eula.txt

I zmieniamy z false na true

eula=true

Kolejny krok to nadanie hasła rcon

Edytujemy plik:

nano ~/server/server.properties

I konfigurujemy w następujący sposób podając swoje hasło:

rcon.password=NASZEHASŁO
enable-rcon=true

Tworzymy demona usługi:

nano /etc/systemd/system/minecraft.service

O zawartości:

[Unit]
Description=Minecraft Server
After=network.target [Service]
User=minecraft
Nice=1
KillMode=none
SuccessExitStatus=0 1
ProtectHome=true
ProtectSystem=full
PrivateDevices=true
NoNewPrivileges=true
WorkingDirectory=/opt/minecraft/server
ExecStart=/usr/bin/java -Xmx1024M -Xms1024M -jar server.jar nogui
ExecStop=/opt/minecraft/tools/mcrcon/mcrcon -H 127.0.0.1 -P 25575 -p NASZEHASŁO stop [Install]
WantedBy=multi-user.target

Przeładowujemy demona i uruchamiamy usługę:

systemctl daemon-reload
systemctl start minecraft
systemctl enable minecraft

Po sprawdzeniu statusu poleceniem:

systemctl status minecraft

Powinniśmy już widzieć uruchomiony nasz serwer minecraft:

minecraft.service - Minecraft Server Loaded: loaded (/etc/systemd/system/minecraft.service; disabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Thu 2020-07-02 08:05:24 UTC; 1min 0s ago Main PID: 11704 (java) Tasks: 30 (limit: 4691) Memory: 1.0G CGroup: /system.slice/minecraft.service ??11704 /usr/bin/java -Xmx1024M -Xms1024M -jar server.jar nogui Jul 02 08:06:06 ubuntu2004 java[11704]: [08:06:06] [Worker-Main-2/INFO]: Preparing spawn area: 94%
Jul 02 08:06:06 ubuntu2004 java[11704]: [08:06:06] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 95%
Jul 02 08:06:07 ubuntu2004 java[11704]: [08:06:07] [Worker-Main-2/INFO]: Preparing spawn area: 96%
Jul 02 08:06:07 ubuntu2004 java[11704]: [08:06:07] [Worker-Main-2/INFO]: Preparing spawn area: 96%
Jul 02 08:06:08 ubuntu2004 java[11704]: [08:06:08] [Worker-Main-2/INFO]: Preparing spawn area: 99%
Jul 02 08:06:08 ubuntu2004 java[11704]: [08:06:08] [Server thread/INFO]: Time elapsed: 26283 ms
Jul 02 08:06:08 ubuntu2004 java[11704]: [08:06:08] [Server thread/INFO]: Done (26.613s)! For help, type "help"
Jul 02 08:06:08 ubuntu2004 java[11704]: [08:06:08] [Server thread/INFO]: Starting remote control listener
Jul 02 08:06:08 ubuntu2004 java[11704]: [08:06:08] [Server thread/INFO]: Thread RCON Listener started
Jul 02 08:06:08 ubuntu2004 java[11704]: [08:06:08] [RCON Listener #1/INFO]: RCON running on 0.0.0.

Konsolę minecraft możemy uruchomić wydając polecenie:

/opt/minecraft/tools/mcrcon/mcrcon -H 127.0.0.1 -P 25575 -p NASZEHASLO -t

Dodaj komentarz