Instalacja serwera Redis w Ubuntu 20.04

Poradnik opisuje sposób instalacji serwera Redis w Ubuntu 20.04
Całość wykonamy w kilka minut za pomocą konsoli.

Logujemy się do konsoli i dokonujemy instalacji:

apt-get install redis-server -y

Status usługi możemy sprawdzić wydając polecenie:

systemctl status redis-server Poniżej wynik: <pre class="">? redis-server.service - Advanced key-value store Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Sun 2022-01-26 02:40:45 UTC; 3s ago Docs: http://redis.io/documentation, man:redis-server(1) Main PID: 379829 (redis-server) Status: "Ready to accept connections" Tasks: 5 (limit: 9510) Memory: 6.9M CPU: 62ms CGroup: /system.slice/redis-server.service ??379829 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379 Sep 26 02:40:45 debian11 systemd[1]: Starting Advanced key-value store... Sep 26 02:40:45 debian11 systemd[1]: Started Advanced key-value store.

By default, Redis listens on port 6379. You can verify it using the following command:

Aby sprawdzić nasłuch redisa możemy wykonać polecenie:

ss -antpl | grep redis

Zobaczymy podobny log:

LISTEN 0 511 127.0.0.1:6379 0.0.0.0:* users:(("redis-server",pid=379829,fd=6)) LISTEN 0 1024 127.0.0.1:9121 0.0.0.0:* users:(("redis_exporter",pid=14922,fd=3)) LISTEN 0 511 [::1]:6379 [::]:* users:(("redis-server",pid=379829,fd=7))

Edytujemy plik konfiguracyjny redisa:

nano /etc/redis/redis.conf

i dodajemy znak # przed. Całość powinna wyglądać następująco:

#bind 127.0.0.1 ::1

Dzięki temu nasz serwer redis będzie nasłuchiwał jedynie lokalnie.

Ustawiamy również w tym pliku ilość pamięci ram:

maxmemory 500mb maxmemory-policy allkeys-lru

Dokonujemy restartu:

systemctl restart redis-server

Do redisa z konsoli możemy się dostać wydając polecenie:

redis-cli

Teraz przykład działania.

Wydajemy polecenie:

127.0.0.1:6379> ping

Otrzymujemy odpowiedź

PONG

Czyli wszystko działa w pełni poprawnie.

Dodaj komentarz