Instalacja serwera TeamSpeak3 na serwerze z CentOS 8

Poniższy poradnik opisuje instalację serwera TeamSpeak3 na serwerze z CentOS 8 za pomocą kilku prostych kroków.
Zaczynajmy!

Na początek dokonujemy wyłączenia Selinuxa
Edytujemy plik:

nano /etc/selinux/config

I ustawiamy:

SELINUX=disabled

Zapisujemy plik i instalujemy niezbędne pakiety:

dnf install nano wget perl tar net-tools bzip2

Przechodzimy do instalacji samego serwera TS.

Tworzymy nowego użytkownika:

adduser teamspeak -d /opt/teamspeak

Kolejny krok to pobranie paczek serwera teamspeak

wget http://dl.4players.de/ts/releases/3.8.0/teamspeak3-server_linux_amd64-3.8.0.tar.bz2

I rozpakowujemy:

tar xvf teamspeak3-server_linux_amd64-3.8.0.tar.bz2

Przenosimy pliki do lokalizacji /opt/teamspeak/

mv teamspeak3-server_linux_amd64/* /opt/teamspeak/

Akceptujemy licencję

touch /opt/teamspeak/.ts3server_license_accepted

Kolejny krok to nadanie odpowiednich uprawnień:

chown -R teamspeak: /opt/teamspeak

Tworzymy usługę aby nasz ts uruchamiał się wraz ze startem systemu.

Tworzymy plik

nano /lib/systemd/system/teamspeak.service

O zawartości:

[Unit] Description=Team Speak 3 Server After=network.target [Service] WorkingDirectory=/opt/teamspeak/ User=teamspeak Group=teamspeak Type=forking ExecStart=/opt/teamspeak/ts3server_startscript.sh start inifile=ts3server.ini ExecStop=/opt/teamspeak/ts3server_startscript.sh stop PIDFile=/opt/teamspeak/ts3server.pid RestartSec=15 Restart=always [Install] WantedBy=multi-user.target

Następnie przeładowujemy demona:

systemctl --system daemon-reload

Kolejny krok to uruchomienie samego serwera TeamSpeak oraz jego autostartu:

systemctl start teamspeak systemctl enable teamspeak

Po sprawdzeniu usługi poleceniem :

systemctl status teamspeak

powinniśmy zobaczyć poprawnie działają usługę:

? teamspeak.service - Team Speak 3 Server Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/teamspeak.service; disabled; vendor preset: disabled) Active: active (running) since Sun 2019-10-27 12:51:44 EDT; 5s ago Process: 1298 ExecStart=/opt/teamspeak/ts3server_startscript.sh start inifile=ts3server.ini (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 1305 (ts3server) Tasks: 12 (limit: 5060) Memory: 25.3M CGroup: /system.slice/teamspeak.service ??1305 ./ts3server inifile=ts3server.ini daemon=1 pid_file=ts3server.pid Oct 27 12:51:44 centos8 systemd[1]: Starting Team Speak 3 Server... Oct 27 12:51:44 centos8 ts3server_startscript.sh[1298]: Starting the TeamSpeak 3 server Oct 27 12:51:44 centos8 ts3server_startscript.sh[1298]: TeamSpeak 3 server started, for details please view the log file Oct 27 12:51:44 centos8 systemd[1]: Started Team Speak 3 Server.

ServerAdmin privilege key dostępny jest w logu:

cat /opt/teamspeak/logs/*

2019-10-27 17:06:00.334499|INFO | | |Puzzle precompute time: 4434 2019-10-27 17:06:00.335662|INFO |FileManager | |listening on 0.0.0.0:30033, [::]:30033 2019-10-27 17:06:00.337563|INFO |VirtualSvrMgr | |executing monthly interval 2019-10-27 17:06:00.337837|INFO |VirtualSvrMgr | |reset virtualserver traffic statistics 2019-10-27 17:06:00.376549|INFO |Query | |listening for query on 0.0.0.0:10011, [::]:10011 2019-10-27 17:06:00.377080|INFO |Query | |listening for query ssh on 0.0.0.0:10022, [::]:10022 2019-10-27 17:06:00.377152|INFO |Query | |creating QUERY_SSH_RSA_HOST_KEY file: ssh_host_rsa_key 2019-10-27 17:06:06.649531|INFO |CIDRManager | |updated query_ip_whitelist ips: 127.0.0.1/32, ::1/128, 2019-10-27 17:06:00.374048|INFO |VirtualServer |1 |listening on 0.0.0.0:9987, [::]:9987 2019-10-27 17:06:00.375751|WARNING |VirtualServer |1 |-------------------------------------------------------- 2019-10-27 17:06:00.375818|WARNING |VirtualServer |1 |ServerAdmin privilege key created, please use the line below 2019-10-27 17:06:00.375857|WARNING |VirtualServer |1 |token=2y8a9yBz5aRlyDUwaBfgw8lq4FtQVT47pyAeU4Ja 2019-10-27 17:06:00.375894|WARNING |VirtualServer |1 |--------------------------------------------------------

W tym wypadku to: 2y8a9yBz5aRlyDUwaBfgw8lq4FtQVT47pyAeU4Ja

Ostatni krok to dodanie wyjątku do firewalla

firewall-cmd --zone=public --add-port=9987/udp --permanent firewall-cmd --zone=public --add-port=10011/tcp --permanent firewall-cmd --zone=public --add-port=30033/tcp --permanent firewall-cmd --reload

Dodaj komentarz