Instalacja vsftpd w systemie Debian 11

Poniższy poradnik opisuje sposób instalacji serwera ftp vsftpd w systemie Debian 11.
Całość wykonamy z terminala wykonując kilka prostych poleceń.

Pierwszy krok to uruchamiamy terminal bądź logujemy się po ssh do naszego serwera i dokonujemy instalacji:

sudo apt install vsftpd -y

Uruchamiamy go w systemie:

sudo systemctl start vsftpd

sudo systemctl status vsftpd

systemctl enable vsftpd.service

Dodajemy nowego użytkownika do systemu:

sudo adduser testowyftp

Dopisujemy do konfiguracji programu:

echo "testowyftp" | sudo tee -a /etc/vsftpd.userlist

Tworzymy katalog na pliki użytkownika:

sudo mkdir -p /home/testowyftp/ftp_directory

sudo chown nobody:nogroup /home/testowyftp/ftp_directory

sudo chmod a-w /home/testowyftp/ftp_directory

sudo mkdir -p /home/testowyftp/ftp_directory/ftp_data

sudo chown testowyftp:testowyftp /home/testowyftp/ftp_directory/ftp_data

cd /home/testowyftp/ftp_directory/

chmod -R 777 ftp_data

Robimy kopię zapasową pliku konfiguracyjnego ftp

sudo cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf.bak

Edytujemy plik i dokonujemy zmian:

nano /etc/vsftpd.conf

Zmienimy następująco:

anonymous_enable=NO local_enable=YES

Oraz ustawiamy w tym samym pliku:

listen=NO listen_ipv6=YES anonymous_enable=NO write_enable=YES local_umask=022 dirmessage_enable=YES use_localtime=YES xferlog_enable=YES connect_from_port_20=YES chroot_local_user=YES secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty pam_service_name=vsftpd user_sub_token=$USER local_root=/home/$USER/ftp_directory userlist_enable=YES userlist_file=/etc/vsftpd.userlist userlist_deny=NO

Przeładowujemy serwer ftp:

sudo systemctl restart vsftpd

Ostatni krok to dodanie portu 21 do firewalla

sudo ufw allow 21/tcp sudo ufw allow 22/tcp sudo ufw reload

To wszystko, powinniśmy się już zalogować poprawnie do ftp na użytkownika testowyftp

Dodaj komentarz