MySQL/MariaDB – tworzenie bazy danych i użytkownika

Krótka ściąga na temat tworzenia użytkownika, bazy danych oraz nadawania użytkownikowi pełnych uprawnień do bazy.


# Tworzymy użytkownika janek identyfikowanego za pomocą hasła
MariaDB [(none)]> create user 'janek'@'localhost' identified by 'supertajnehaslo';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) #Tworzymy bazę bazajanka
MariaDB [(none)]> create database if not exists bazajanka;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec) #Nadajemy wszelkie uprawnienia na bazie bazajanka użytkownikowi janek
MariaDB [(none)]> grant all on bazajanka.* to 'janek'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) #Wprowadzamy nadane uprawnienia w życie
MariaDB [(none)]> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Być może spodobają ci się także:

Dodaj komentarz