VPS Ubuntu 16.04 server + LEMP

Serwerowa wersja Ubuntu jest bardzo popularna wśród dostawców VPSów, a w sieci jest mnóstwo poradników jak poradzić sobie z konfiguracją. Niemniej z jednego trzeba zdać sobie sprawy, że wybierając opcję VPSa jesteśmy odpowiedzialni za cały serwer od a do z. Jeśli nie czujemy się na siłach to warto poszukać innej opcji.

Skoro jednak staliśmy się szczęśliwymi posiadaczami VPSa, zapewne dostaliśmy hasło na roota oraz ip. Od czego zacząć?

1) Od zmiany hasła roota na naprawdę skomplikowane.

passwd root

2) Aktualizujemy cały server (trzeba to wykonywać regularnie lub włączyć automat)

apt update

apt --list upgradable

apt upgrade

3) Jeśli nie mamy to tworzymy parę kluczy ssh na swoim komputerze. Warto później zrobić kopię zapasować obu kluczy.

ssh-keygen

4) Na VPSie dodajemy nowy użytkownika, za pomocą którego będziemy dokonywać wszystkich czynności administracyjnych

adduser nazwauzytkownika

usermod -aG sudo nazwauzytkownika

ssh nazwauzytkownika@ip.servera

5) Kopiujemy nasz klucz lokalny na VPSa aby umożliwić logowanie bez hasła (dlatego należy wykonywać kopie swoich kluczy, zwłaszcza jeśli wyłączymy logowanie ssh przy użyciu hasła)

ssh copy-id nazwauzytkownika@ip.servera

Testujemy logowanie, nie powinniśmy być pytani o hasło

ssh nazwauzytkownika@ip.servera

6)  Zmieniamy domyślny port ssh oraz wyłączamy zdalne logowanie na konto root

vi /etc/ssh/sshd_config

Port #zmieniamy 22 na inny

PermitRootLogin #zmienamy na no

PasswordAuthentication #zmieniamy na no jeśli chcemy wyłączyć logowanie ssh przy pomocy hasła, koniecznie musi być wcześniej przekopiowany nasz klucz publiczny ssh

Restartujemy usługę ssh

sudo systemctl reload sshd

Od teraz logujemy się: ssh nazwauzytkownika@ip.servera -p numerportu

7)  Instalujemy fail2ban,  który będzie banował ip próbujące nam zrobić brute force na port ssh

sudo apt-get install fail2ban
sudo cp /etc/fail2ban/jail.conf /etc/fail2ban/jail.conf.backup
sudo vi /etc/fail2ban/jail.conf #jeśli chcemy zmienić domyślne wartości

sudo systemctl status fail2ban.service #sprawadzamy status usługi

8) Następnie potrzebujemy skonfigurować prostego firewalla, w serwerowej wersji ubuntu mamy już zainstalowane ufw

Wyświetlamy listę predefiniowanych aplikacji dodanych od ufw

sudo ufw app list

Dodajemy port ssh taki jaki ustawiliśmy wcześniej w sshd_config

sudo ufw allow numerportu/tcp

Możemy również otworzyć porty dla ngxina w tym dla ssla.

sudo ufw allow 'Nginx Full'

Włączamy firefwall

sudo ufw enable

sudo ufw status

9)  Instalujemy nginxa

sudo apt install nginx

10) Instalujemy maria-db, należy pamiętać o wybraniu mocnego (i innego !!) hasła dla konta root

sudo apt install maria-db-server

Uruchamiamy skrypt zabezpieczający naszą instalację czyli usuwamy konto anonymous,  nie pozwalamy na zdalne logowanie, usuwamy bazę testową, odświeżamy uprawnienia.

sudo mysql_secure_installation

11) Instalujemy php dla ngixna

sudo apt-get install php-fpm php-mysql

Zmieniamy jeden parametr w php związany z bezpieczeństwem

sudo vi /etc/php/7.0/fpm/php.ini

cgi.fix_pathinfo=0 #należy zmienić wartość na 1 oraz odkomentować

sudo systemctl restart php7.0-fpm

12) Domyślna konfiguracja ngxina

Kopiujemy domyślną konfigurację ngxina, która posłuży nam za szkielet dla naszej strony:

tail /etc/nginx/sites-available/default -n 13 | cut -c 2- | sudo tee /etc/nginx/sites-available/mojastrona.pl 1> /dev/null

Edytujemy ustawienia, oczywiście będą się one różnić w zależności co chcemy hostować i z jakich modułów chcemy korzystać, ale w wersji najprostszej powinno to wyglądać tak:

server {
listen 80 default_server;
listen [::]:80 default_server;

#ścieżka gdzie chcemy trzymać pliki
root /var/www/html;

#dodajemy index.php
index index.php index.html index.htm index.nginx-debian.html;

#adres strony lub ip
server_name mojastrona.pl;

location / {
try_files $uri $uri/ =404;
}

location ~ \.php$ {
include snippets/fastcgi-php.conf;
fastcgi_pass unix:/run/php/php7.0-fpm.sock;
}

location ~ /\.ht {
deny all;
}
}

Testujemy konfigurację:
sudo nginx -t

Jeśli nie ma błędów to przeładowujemy ngixna:

sudo systemctl reload nginx

Sprawdźmy czy nasz server www działa:

sudo vi /var/www/html/test.php

Wpisujemy:

<?php

phpinfo();

Po przejściu w przeglądarce na stronę: http://mojastrona.pl/test.php powinien pojawić się fileletowo-szary listing z informacjami o php.

Po pomyślnym teście usuwamy stronę:

sudo rm /var/www/html/test.php

13)  Dalsza konfiguracja nginxa

Powinnyśmy utworzyć podkatalogi, zwłaszcza jeśli chcemy mieć kilka stron i/lub poddomeny np.

sudo mkdir -p /var/www/html/mojastrona.pl/

Kiedy jesteśmy zadowoleni z naszej konfiguracji to tworzymy link symboliczny i „uaktywniamy” naszą stronę w ngixnie:

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/mojastrona.pl /etc/nginx/sites-enabled

Usuwamy domyślne konfigurację:

sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/default

sudo nginx -t

sudo systemctl restart nginx

14) Kilka uwag na koniec

a) W zależności jaki rodzaj  strony chcemy hostować mogą być wymagane dodatkowego moduły php czy ustawienia nginxa. Warto sięgnąć do dokumentacji.

b) Należy zawsze pamiętać o zabezpieczeniu stron przy pomocy odpowiednich klauzul location { } jest to mniej więcej odpowiednik .htaccess w apachu.

c)Jeśli mamy już w pełni działającą stronę należy zadbać o certyfikat ssl, który za darmo możemy wygenerować w letsencrypt mozilli:

sudo add-apt-repository ppa:certbot/certbot
sudo apt-get update
sudo apt-get install python-certbot-nginx
sudo certbot --nginx -d mojastrona.pl -d www.mojastrona.pl

Certyfikat powinien sam się odnowić w określonym czasie.

d) Domyślnie logi ngixna znadują się w /var/log/nginx Jeśli mamy kilka stron to  warto utworzyć nowe pliki z logami o np. zmienionej nazwie.

Dodaj komentarz